Preskočiť na obsah

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú akým spôsobom budeme spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje v rámci webov na doméne srdcomdoma.sk ktorý prevádzkuje Srdcom doma o.z., ktoré je zodpovedné za ochranu Vašich osobných údajov.

V prípade otázok súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv nás, prosím, kontaktujte e-mailom na info@srdcomdoma.sk.

Nižšie Vám poskytujeme základné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v rámci projektu Srdcom Doma v zmysle čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”).

1. Na aké účely a na akom právnom základe budeme spracúvať osobné údaje?

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä propagácia možnosti voliť zo zahraničia vo voľbách do NR SR.

Ak sa rozhodnete využiť naše stránky a pre zvýšenie svojej informovanosti nám poskytnete svoje e-mail či ďalšie osobné údaje, alebo pošlete spätnú väzbu, budeme Vaše osobné údaje spracúvať aj za účelom infomovať vás.  

Pri spracúvaní týchto údajov budeme spoliehať na Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje budú využívané aj na účely zasielania marketingovej komunikácie, ktorú posielame na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Osobné údaje získavame výlučne od Vás a to vo Vami poskytnutom rozsahu. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a nejde o plnenie žiadnej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti.

2. Aké oprávnené záujmy sledujeme?

V rámci poskytovania informácií sa na oprávnený záujem spoliehame najmä pri zasielaní e-mailovej marketingovej komunikácie, pri ktorej sa nevyžaduje získanie súhlasu podľa platných právnych predpisov. Proti takému spracúvaniu na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek namietať a to zaslaním emailu na info@srdcomdoma.sk.

3. Aké osobné údaje budeme spracúvať?

Väčšinou budeme spracúvať iba tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete prostredníctvom tejto webovej stránky (meno, priezvisko, dátum narodenia, štát, alebo mesto bydliska). Pri používaní služby Google Analytics však môžeme získavať aj Vaše IP adresy.

4. Komu sprístupňujeme Vaše anonymizované údaje prehliadania?

V rámci fungovania tejto webovej stránky používame nasledovných poskytovateľov služieb:

Websupport, s.r.o., Slovenská republika – poskytovanie služby webhostingu.

Google LLC, USA – využívanie služby Google Analytics.

5. Do ktorých tretích krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Vo všeobecnosti nezamýšľame prenášať Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru – (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru realizujeme iba príležitostne.

Keďže pri poskytovaní služieb využívame aj analytické služby spoločnosti Google LLC, ktorá sídli v USA, môžu sa Vaše osobné údaje (IP adresa) prenášať aj do USA, ktorá je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. V takomto prípade prenosu osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru sa každý prenos uskutočňuje len v zmysle požiadaviek GDPR a to najmä na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou.

6. Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do momentu uplatnenia Vášho práva na odvolanie súhlasu.

7. Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Keďže o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte najmä právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať zaslaním emailu na: info@srdcomdoma.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Rovnako máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, na ktorý sa môžeme spoliehať pri priamom marketingu.

Okrem vyššie uvedeného práva máte právo:

  • požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú;
  • požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
  • na vymazanie osobných údajov;
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov v súlade s podmienkami GDPR;
  • podať sťažnosť kompetentnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, email: dozor @pdp.gov.sk

8. Vykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

V rámci projektu Srdcom Doma nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu s použitím profilovania, ani bez neho.

9. Spracúvanie súborov cookies

Pri prevádzkovaní tejto webovej stránky používame súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok a ktoré zlepšujú používanie webovej stránky.

Viac informácií o súboroch cookies nájdete na adrese https://www.allaboutcookies.org/.

Na tejto webovej stránke používame aj službu Google Analytics, ktorá využíva súbory cookies, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať používanie tejto webovej stránky najmä z hľadiska jej návštevnosti a interakcií návštevníkov. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača.

10. Zmeny podmienok

Informácie, ktoré sme Vám sme povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu z času na čas meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.